تیپ های شخصیتی و انتخاب شغل

تیپ های شخصیتی و انتخاب شغل

تصور کنید سفری  پیش رو دارید و برای انتخاب وسیله، اولویت اول شما زمان است. در بین وسایل نقلیه، هواپیما کمترین زمان را برای رسیدن شما به مقصد داراست.

تیپ های شخصیتی آزمون MBTI نیز مانند وسایل سفر هستند و اگر به درستی به آن ها توجه کنید، شما را راحت تر وسریع تر به شکوفایی راهنمایی می کنند. اما فراموش نکنید که اتوبوس و قطار هم شما را به مقصد می رساند، اما دیرتر. 

در این آزمون برون گرایی (E) در مقابل درون گرایی (I) و افراد حسی (S) در مقابل افراد شهودی (N) ، همچنین افراد تفکری (T) در مقابل احساسی (F) و افراد قضاوتی (J) در مقابل ادراکی (P) قیاس شده اند.

تیپ های شخصیتی آزمون MBTI

ابتدا ویژگی های هر یک از ابعاد شخصیت ها را به اختصار توضیح می دهیم.

ویژگی های تیپ شخصیتی برونگرا (E) 

 • از اینکه با دیگران باشند انرژی می گیرند.

 • میخواهند کانون توجه باشند.

 • با صدای بلند فکر می کنند.

 • شناختن آن ها ساده است.

 • بیش از آنکه گوش دهند، حرف میزند.

 • با اشتیاق ارتباط برقرار می سازند.

 • به سرعت جواب می دهند.

 • به اشخاص دیگر توجه دارند.

 • به فعالیت های مختلفی علاقه مندند.

 • آشنایان فراوان دارند.

 • با اشخاص جدید به راحتی دوست می شوند.

 • مدام از خود می پرسند « چگونه می توانم در این موقعیت تاثیر بگذارم ؟ »

 • اگر نمی دانید که یک برونگرا چه می گوید، حتما گوش نداده اید. زیرا او به شما خواهد گفت به چه موضوعی فکر می کند.

 • برونگرا نظرات خود را بیرون بررسی می کند.

 • برونگرا سطح توجه دارد.

ویژگی های تیپ شخصیتی درونگرا (I) 

 • از اینکه با خود باشند انرژی می گیرند.

 • نمی خواهند کانون توجه باشند.

 • موضوعات را با ذهن خود ارزیابی می کنند.

 • شناخت آن ها مشکل است.

 • بیش از آنکه حرف بزنند، گوش می دهند.

 • اشتیاقشان را برای خود نگه می دارند.

 • ابتدا فکر کرده و بعد جواب می دهند.

 • از تنهایی لذت می برند.

 • می خواهند قبل از اینکه دنیا را تجربه کنند، آن را بشناسند.

 • با خود مشغله ذهنی فراوان دارند.

 • روابط اجتماعی را در سطح محدود دوست دارند.

 • محتاط و بسته عمل می کنند.

 • در پیدا کردن دوست و آشنا تدریجی عمل می کنند.

 • اگر نمی دانید یک درونگرا چه می گوید، سوال نکرده یا دنبال جواب نیامده اید.

 • درونگرا برای اینکه حرف بزند، ابتدا باید مکث کند. زیرا در سکوت فکر کردن را ترجیح می دهد.

 • درونگرا نظراتش را درون خودش پخته می کند.

ویژگی های تیپ شخصیتی حسی (S) 

 • به آنچه مطمئن و منسجم است، اعتماد می کنند.

 • درصورتی از ایده های جدید استقبال میکنند که قابلیت اجرایی داشته باشد.

 • به واقع گرایی و عقل سلیم بها می دهند.

 • دوست دارند از مهارت های موجود استفاده کنند.

 • به عملی بودن پیشنهاد و جزییات آن توجه دارند.

 • اطلاعات را به شیوه قدم به قدم ارائه می دهند.

 • به زمان حاضر توجه دارند.

 • اطلاعات را از طریق حواس 5گانه جمع آوری می کنند.

 • برای آن ها آنچه قابل اندازه گیری است مهم است.

 • اکنون و حال برای آن ها مهم است.

 • به موقعیت و شرایط نگاه می کنند و می خواهند از آنچه در جریان است دقیقا آگاه باشند.

 • حقایق را می بینند وبه خاطر می سپارند.

 • یک فرد حسی، از روش عملی تری استفاده می کند و مسئله را عملی تر حل می کند. مثلا برای راه اندازی یک دستگاه، دفترچه اش رامی خواند.

ویژگی های تیپ شخصیتی شهودی (N) 

 • به الهام و استباط توجه دارند.

 • برای نوآوری و تخیل بهای فراوانی قائل هستند.

 • دوست دارند مهارت های جدید را بیاموزند، ولی وقتی تسلط پیدا کرند کسل می شوند.

 • ازاستعاره و قیاس به میزان فراوان استفاده می کنند.

 • به اطلاعات دقیق توجه ندارند.

 • به آینده توجه دارند.

 • به معانی روابط احتمالات مبنی بر حقایق، بیش از خود حقایق توجه دارند.

 • از حس ششم خود (شم)، بیش ازحواس5گانه استفاده می کنند.

 • فاصله بین سطور را می خوانند ودر همه چیزها معنا پیدا می کنند.

 • به تخیل و تصور بها می دهند و به الهام و حرف دلشان احترام می گذارند.

 • دوست دارند حوادث را پیش بینی کنند و به نسبت، به تغییردادن شرایط راغب هستند.

 • به تصویر بزرگ می اندیشند.

 • یک فرد شهودی به حس جهت یابی خود اعتماد کرده و کمتراز نقشه استفاده می کند.

 • به آینده فکرمی کنند و بیشتربرای تغییر آمادگی دارند.

تیپ های شخصیتی و انتخاب شغل

ویژگی های تیپ شخصیتی فکری (T) 

 • در زمینه تصمیم گیری تحلیل های آن ها شخصی است.

 • برای منطق، عدالت و انصاف بهای فراوان قائل اند. اما برای همه یک استاندارد را رعایت می کنند.

 • به طور طبیعی عیب و ایرادها را می بینند و انتقاد می کنند.

 • ممکن است بی ترحم، غیرحساس وبی توجه به حساب آیند.

 • معتقدند احساسات تنها زمانی متغیر است که منطقی باشد.

 • تحت تاثیر میل به موقعیت انگیزه پیدا می کنند.

 • تصمیماتی را می پذیرند که به لحاظ منطقی معنی دار باشد.

 • درجریان تصمیم گیری، عینی و تحلیلی هستند.

 • با تحلیل و سبک و سنگین کردن شرایط تصمیم می گیرند.

ویژگی های تیپ شخصیتی احساسی (F)

 • به هم دلی و هماهنگی بها می دهند و به استثنا برقاعده توجه دارند.

 • به طور طبیعی علاقه به راضی کردن دیگران دارند و به راحتی امتنان و تشکر خود را نشان می دهند.

 • ممکن است بیش از اندازه احساسی و عاطفی ارزیابی شوند.

 • تحت تاثیر میل به قدردانی شدن، انگیزه پیدا میکنند.

 • با توجه به بهایی که برای احساسات قائل اند تصمیم می گیرند.

 • به همدلی و مهربان بودن افتخار می کنند.

ویژگی های تیپ شخصیتی قضاوتی (J)

 • از اخلاق کاری برخوردارند؛ اول کار، بعد بازی.

 • هدف هایی را در محل کار برای خود درنظرمی گیرند تا به موقع به آن ها برسند.

 • ترجیح می دهند بدانند که چه می کنند.

 • محصول گراهستند(به تمام شدن کارتاکید می ورزند.)

 • ضرب الاجل ها را جدی می گیرند.

 • در نظم و ترتیب خاصی کار می کنند.

 • اگر کارشان ساختار کافی داشته باشد، راضی ترند.

 • دوست دارند زندگی را کنترل کنند.

 • دوست دارند به ختم مقاله برسند و پرونده را ببندند.

 • دنیای منظم و برنامه ریزی شده را می پسندند.

 • به ساختاری علاقه مندند که سریع بوده و میانه و پایان داشته باشد.

 • دوست دارند کنترل امور را به دست گیرند.

 • تصمیم گیری را دوست دارند.

 • دوست دارند موضوعات نصفه و نیمه را به پایان برسانند.

 • خودشان را به راحتی تطبیق نمی دهند.

 • شگفت زده شدن را دوست دارند.

ویژگی های تیپ شخصیتی ادراکی (P) 

 • به بازی توجه دارند؛ اول لذت ببر، بعد کار کن.

 • با توجه به دریافت اطلاعات جدید، هدف هایشان را تغییر می دهند.

 • فرایندگرا هستند (به اینکه کار چگونه انجام می شود تاکید می ورزند.)

 • ضرب الاجل را انعطاف پذیر می دانند.

 • آزادی را دوست دارند.

 • ترجیح می دهند انعطاف پذیر باشند.

 • نگرشی دریافت کننده دارند.

 • وقتی مجبور به تصمیم باشند، احساس تنش می کنند.

 • آنها به انتها رسیدن را دوست ندارند و ترجیح می دهند گزینه های مختلف را دریافت کنند.

 • دوست دارند دردنیای انعطاف پذیر زندگی کنند.

 • خود را با موقعیت های جدید و تغییرات تطبیق می دهند.

 • تصمیم گیری را به عقب می اندازند.

 • دوست دارند قضاوت را تا حد امکان به عقب بیاندازند.

 • در تمامی زمینه های زندگی از اتفاقات غیرمنتطره لذت می برند.

 • همزمان به چند کار و چند نامه رسیدگی می کنند.

تیپ های شخصیتی و انتخاب شغل

همه ما استیو جابز را می شناسیم. یک فرد درونگرای حسی با تصمیمات منطقی که علاقه شدید به ریسک و هیجان دارد. همانطور که در جدول پیشنهادهای شغلی تیپ های شخصیت ISTP ملاحظه می کنید، پیشنهادهای شغلی بسیار شبیه به کار اوست. بنابراین اگر در انتخاب رشته ها به تیپ های شخصیتی خود توجه کنید، می توانید در رشته هایی وارد شوید که در آن ها دارای استعداد و توانایی بیشتری هستید و در این صورت سریع تر به نتایج ویژه می رسید.

با توجه به 4 مقیاس آزمون MBTI ، در کل 16 تیپ شخصیتی خواهیم داشت که به بررسی شغل های مناسب با هر تیپ شخصیتی می پردازیم:

مشاغل تیپ شخصیتی ESTP ( برونگرا حسی متفکر ادراکی )

نماینده فروش - بازاریابی -پیراپزشکی -متخصص کامپیوتر - کارآفرین - سرمایه گذار

مشاغل تیپ شخصیتی ESFJ ( برونگرا حسی احساسی قضاوتی )

اقتصاددان - پرستار - معلم - مدیر-مربی پرورشی - مشاور - پزشک

مشاغل تیپ شخصیتی ESTJ ( برونگرا حسی متفکر قضاوتی )

حسابدار - مهندس - ویراستار - مدیر - بانکدار -بازاریاب - تحلیلگر اقتصادی - معلم

مشاغل تیپ شخصیتی ESFP ( برونگرا حسی احساسی ادراکی )

هنرمند - نماینده فروش - مشاور - طراح - پرستار بچه - مددکار

مشاغل تیپ شخصیتی ENFP ( برونگرا بینشی احساسی ادراکی )

معلم - نویسنده - روزنامه نگار - مشاور و روانشناس - مددکار - سیاستمدار - هنرمند

مشاغل تیپ شخصیتی ENTP ( برونگرا بینشی متفکر ادراکی )

وکیل - روانشناس - ایده پرداز - مشاور - برنامه نویس - مهندس - نماینده فروش - بازاریاب

مشاغل تیپ شخصیتی ENTJ ( برونگرا بینشی متفکر قضاوتی )

ایده پردازشغلی - مدیراجرایی - وکیل یاقاضی - مدیر - سیاستمدار - کارمند بانک - پزشک - طراح نرم افزار

مشاغل تیپ شخصیتی ENFJ ( برونگرا بینشی احساسی قضاوتی )

مشاور - روانشناس - مددکار - معلم - مدیر منابع انسانی - نویسنده - سیاستمدار - دیپلمات

بیشتر بخوانید: معرفی 100 رشته پولساز دنیا

مشاغل تیپ شخصیتی ISTJ ( درونگرا حسی متفکر قضاوتی )

حسابدار - مهندس -ویراستار - مدیر - بانکدار - بازاریاب - معلم - تحلیلگر بازار

مشاغل تیپ شخصیتی ISTP ( درونگرا حسی متفکر ادراکی )

کارهای امنیتی - برنامه نویس کامپیوتر - تحلیلگر سیستم - مهندس طراح

مشاغل تیپ شخصیتی ISFP ( درونگرا حسی احساسی ادراکی )

هنرمند - روانشناس - طراح - مشاور - کتابدار - مددکار - نویسنده

مشاغل تیپ شخصیتی ISFJ ( درونگرا حسی احساسی قضاوتی )

طراح داخلی - طراح - پرستار - اموراجرایی - پرستار بچه - بازاریاب - خدمات حقوقی - مغازه دار

مشاغل تیپ شخصیتی INFP ( درونگرا بینشی احساسی ادراکی )

هنرمند - مشاور - ویراستار - مدیر منابع انسانی - پژوهشگر - نویسنده - معلم -موسیقیدان - مشاغل مذهبی

مشاغل تیپ شخصیتی INFJ ( درونگرا بینشی احساسی قضاوتی )

روحانی - معلم - پزشک - روانشناس - مشاور - پژوهشگر - هنرمند - طراح

این مقاله رو  از دست ندید: چگونه رتبه برتر کنکور شویم ؟

مشاغل تیپ شخصیتی INTJ ( درونگرا بینشی متفکر قضاوتی )

مهندس - متخصص کامپیوتر - معلم - طراح استراتژِی - روانشناس - پژوهشگر - ایده پرداز - فیلسوف

مشاغل تیپ شخصیتی INTP ( درونگرا بینشی متفکر ادراکی )

ریاضیدان - معلم - برنامهریز کامپیوتر - مهندس - وکیل - قاضی - طراح استراتژی

تیپ های شخصیتی و انتخاب شغل

.

برای رزرو و ثبت نام جلسات مشاوره تحصیلی بارسا
(
 مشاوره تحصیلی تلفنی و حضوری ) با شماره ۲۲۶۷۷۹۱۷-۰۲۱ تماس بگیرید.
یا عدد ۶ را به سامانه ۳۰۰۰۹۰۹۰۳۰ ارسال کنید.

نظرات کاربران
ندا

ندا

        من توی آزمونی که قبلا دادم ENFJ بودم ولی شما این تیپ رو ندارین کلا :/
      
پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

        سلام
هشتمین مورد تو همین مقاله تیپ شخصیتی ENFJ هست.
موفق باشید
      
پاسخ دادن 0 0

یع بارسایی

یع بارسایی

        من یه ENFP هستم اما میخوام بشم یع ENTP نمیدونم باید چی کار کنم لطفا ج منو بدین چون این تیپ شخصیتی رو بیشتر دوست دارم
      
پاسخ دادن 1 0

مدير سيستم

مدير سيستم

        سلام
تیپ های شخصیتی تا حدی (نه کاملا) به شرایط روحی و فکری شما در زمان آزمون بستگی داره
اگه شغلی رو دوست دارید که در تیپ شخصیتی ENTP هست، می تونید بهش دسترسی پیدا کنید
در کل با تغییر رفتارها و تفکرتون، تیپ شخصیتی هم قابل تغییره
موفق باشید
      
پاسخ دادن 0 0

وزیری

وزیری

        سلام . مطلب به درد بخوری بود . فقط یه سوال . برای تیپ شخصیتی ISTP توی قسمت شغل ها ، نوشتین( مهندس طراح)
منظورتون مهندس و طراح بوده ؟؟ یعنی جدا هستن ؟
ممنون میشم زود تر جواب بدید.
      
پاسخ دادن 0 0

مدير سيستم

مدير سيستم

        با سلام
مهندس طراحی از مشاغل مهندسی است و به شخصی اطلاق میشه که ممکنه در هر یک از رشته‌ های مهندسی مانند: عمران، مکانیک، برق، شیمی، صنایع، هوافضا، ساخت و تولید، سیستم‌ها و سازه، ساختمان و معماری، در طول فرایند طراحی مشارکت داشته باشه. مهندسین طراح اغلب تمایل به فعالیت بر محصولات و سیستم‌ هایی دارند که فرآیند تولید و توسعه اون ها نیازمند استفاده از تکنیک‌ های پیچیده علمی و ریاضی، بکارگیری فیزیک مهندسی و خلق راهکارهای علمی باشه.
البته این رشته به صورت یک رشته مجزا در دانشگاه های ایران ارائه نمیشه.
      
پاسخ دادن 0 0

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی Refresh Icon

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید

برای دریافت هدیه ۱۰۰ هزار تومانی بارسا ( ۲۰ دقیقه مشاوره تحصیلی ) عدد ۶ را به ۳۰۰۰۹۰۹۰۳۰ ارسال کنید.   مشاهده

مشاوره تحصیلی رایگان

برای دریافت هدیه 100 هزار تومانی بارسا کافی است نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

مشخصات فردی
موبایل
تصویر امنیتی
کد امنیتی :
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا می باشد.